Algemene voorwaarden

Algemene Bepalingen

Dekleinebloemist.nl, gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd en kantoorhoudende te Bollenstraat 10a 6165 CG Geleen.

Op grond van de gewijzigde Opiumwet artikel 11a per 1 maart 2015, zal De Kleine Bloemist B.V. enkel verkopen aan kopers die expliciet hebben verklaard, de spullen anders aan te wenden dan voor strafbaar gestelde feiten overeenkomstig de Opiumwet.

Lid 1 Definities 

Onderstaande begrippen worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:

Koper: een ieder die een overeenkomst sluit of heeft gesloten met De Kleine Bloemist.

Overeenkomst: elke tussen de koper en De Kleine Bloemist gesloten overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de zaken die door De Kleine Bloemist in het kader van haar normale ondernemingsuitoefening worden aangeboden.

Voorwaarden: De algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden van De Kleine Bloemist.

 

Lid 2 Toepasselijkheid voorwaarden

Deze Voorwaarden maken deel uit van iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst en gelden voor alle uit hoofde van een Overeenkomst uitgevoerde leveranties en overige diensten.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de koper - waaronder inkoop-voorwaarden - maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden De Kleine Bloemist niet, tenzij door partijen zulks nadrukkelijk zijn overeengekomen.

Indien deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie van deze voorwaarden deel uit van elke tussen Koper en De Kleine Bloemist tot stand gekomen overeenkomst, tenzij de koper binnen zeven dagen na ontvangst van de gewijzigde Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk te kennen geeft niet met de wijzigingen akkoord te gaan.

 

Lid 3 Totstandkoming overeenkomst

Offertes en aanbiedingen van De Kleine Bloemist zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Een overeenkomst komt tot stand doordat koper een bestelling plaatst bij De Kleine Bloemist en de aanvaarding door De Kleine Bloemist van deze bestelling. Door het plaatsen van een bestelling aanvaard koper de toepasselijkheid van de voorwaarden. Een bestelling van koper geldt als aanvaard door De Kleine Bloemist, indien De Kleine Bloemist niet binnen twee weken aan koper laat weten de bestelling niet te aanvaarden. 

Koper heeft het recht de gesloten overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende een periode van 7 werkdagen. Dit dient uitsluitend middels e-mail te geschieden.

 

Lid 4 Overmacht

In geval, ten gevolge van overmacht, de levering van de bestelde zaken onmogelijk is, word De Kleine Bloemist ontslagen van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. In geval ten gevolge van overmacht vertraging optreedt in de levering, is De Kleine Bloemist ontslagen van zijn verplichtingen om binnen de aangegeven levertijd te leveren.

Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waarop De Kleine Bloemist geen invloed heeft of redelijkerwijs kan hebben.

De koper is slechts bevoegd om tot ontbinding over te gaan, voor zover de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, of vast is komen te staan dat nakoming niet binnen twee maanden mogelijk is.

Koper kan in geval van overmacht van De Kleine Bloemist geen vergoeding van de door hem geleden schade vorderen van De Kleine Bloemist.

 

Lid 5 Aansprakelijkheid

De Kleine Bloemist is niet aansprakelijk voor schade die de koper dan wel enige derde heeft geleden, ten gevolge van tekortkomingen in de door De Kleine Bloemist geleverde zaken.

De Kleine Bloemist is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper dan wel enige derde heeft geleden als gevolg van niet, verkeerde of niet tijdige levering door De Kleine Bloemist. 

De aansprakelijkheid van De Kleine Bloemist ten aanzien van de geleverde zaken uit de overeenkomst, is gemaximaliseerd tot het bedrag waarvoor de zaken uit de overeenkomst worden overgedragen.

Als niet anders is bepaald, geldt voor alle rechtsvorderingen jegens De Kleine Bloemist een verjaringstermijn van één jaar, gerekend vanaf de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

 

Lid 6 Betaling

De Kleine Bloemist brengt de door de koper verschuldigde bedragen uit de overeenkomst door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door De Kleine Bloemist aangegeven bank- of girorekening, zonder inhouding of korting, op de wijze en binnen de termijn zoals is gesteld op de nota. Indien geen termijn is vermeld zal een betalingstermijn van tien werkdagen gelden. De koper en De Kleine Bloemist kunnen overeenkomen tot contante betaling.

Indien de koper en De Kleine Bloemist overeengekomen zijn de nota te voldoen onder rembours, dan zal De Kleine Bloemist pas overgaan tot verzending van het overeengekomen, nadat de koper een bevestiging heeft gegeven aan De Kleine Bloemist van de bestelling. Indien de levering zonder opgave van redenen niet wordt ontvangen of afgehaald, met uitzondering als de zending niet aangeboden wordt door de reguliere postbezorging, dan behoudt De Kleine Bloemist zich het recht voor om de kosten van de remboursverzending te verhalen op de koper.

De Kleine Bloemist houdt zich het recht voor om prijsveranderingen door te berekenen aan de koper. De Kleine Bloemist zal uitdrukkelijk de koper verwittigen van opgetreden prijsveranderingen.

De koper kan binnen vijf werkdagen de overeenkomst ontbinden, nadat de prijsverandering uitdrukkelijk aan de koper is kenbaar gemaakt. Ontbinding van de overeenkomst op grond van gewijzigde prijzen, dient schriftelijk dan wel per e-mail aan De Kleine Bloemist te worden ingediend.

Indien de koper verhuist en/of zijn nota-adres wijzigt, dient daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk het nieuwe adres schriftelijk mede te delen aan De Kleine Bloemist.

De Kleine Bloemist heeft te allen tijde het recht vooruitbetaling, contante betaling of zekerheid te verlangen voor de betaling van de koper.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van De Kleine Bloemist is de koper niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen jegens De Kleine Bloemist te verrekenen met enige vordering van de koper op De Kleine Bloemist, uit welke hoofde dan ook.

Bij niet of niet-tijdige betaling is De Kleine Bloemist vanaf de vervaldatum van de factuur, zonder voorafgaande mededeling of sommatie, gerechtigd aan koper een rente in rekening te brengen van 2.75% per maand of gedeelte van een maand dat betaling uitblijft. Voorts is De Kleine Bloemist gerechtigd aan koper een bedrag van minimaal 15% van de openstaande hoofdsom in rekening te brengen als vergoeding voor de door De Kleine Bloemist te maken gerechtelijke en buitengerechtelijk incassokosten, onverminderd het recht van De Kleine Bloemist om de werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen aan de koper. 

Zolang de koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens De Kleine Bloemist, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan, is De Kleine Bloemist gerechtigd de overeengekomen levering van roerende zaken te staken dan wel op te schorten. Deze opschorting geldt tot het moment waarop de koper alsnog al verplichtingen jegens De Kleine Bloemist is nagekomen.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, is De Kleine Bloemist bij niet of niet-tijdige betaling, dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige andere op de koper rustende verplichting, gerechtigd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling schriftelijk ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van De Kleine Bloemist om vergoeding van de door haar ten gevolge van deze ontbinding geleden schade van de koper te verlangen.

 

Lid 7 Eigendomsvoorbehoud

Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens De Kleine Bloemist uit hoofde van een overeenkomst van levering of terbeschikkingstelling van zaken, vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige overeenkomst inbegrepen, behoudt De Kleine Bloemist zich het eigendom van alle door hem aan de koper geleverde zaken

 

Lid 8 Garantie

Op alle producten, roerende zaken die worden aangeboden door De Kleine Bloemist zijn de garanties van toepassing welke worden verstrekt door de fabrikant van de artikelen. De garantie is alleen geldig indien een originele aankoopfactuur kan worden overlegd.

Tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid, is De Kleine Bloemist niet aansprakelijk voor eventuele gevolg- en/of bedrijfsschade(veroorzaakt door onder meer ondeskundig gebruik), of artikelen met gebreken.

De Kleine Bloemist is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt doordat de website of de vestiging van de winkel niet bereikbaar en/of niet beschikbaar is voor bestellingen.

De koper is zelf verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van de bestelde zaken bij De Kleine Bloemist. De Kleine Bloemist verstrekt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is productinformatie ten behoeve van de Overeenkomst.

 

Lid 9 Levering

Onze producten worden zorgvuldig en discreet verpakt zonder teksten of labels van De Kleine Bloemist, zodat u uw bestelling netjes ontvangt. Grote aantallen van producten of grote producten kunt u laten versturen, let dan wel op de hogere verzendkosten. Grote bestellingen kunnen eventueel ook op afspraak bezorgd worden tegen een kleine vergoeding of op afspraak worden opgehaald in Geleen.

De Kleine Bloemist streeft naar een leveringstermijn van 1-5 werkdagen voor de zaken uit de overeenkomst, na ontvangst van de betaling, voor Nederland.

Indien tussen de koper en De Kleine Bloemist overeengekomen is tot verzending van de zaken onder rembours, zal De Kleine Bloemist dit schriftelijk kenbaar maken aan de klant.

Indien de levering van de overeengekomen zaken niet kan plaatsvinden zoals op de nota is weergegeven, dan behoudt De Kleine Bloemist zich ten alle tijden het recht voor, om de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de koper, tenzij de sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van De Kleine Bloemist.

Extra kosten die gemoeid zijn met de aflevering van de zaken uit de overeenkomst, uitdrukkelijk gemaakt op verzoek van de koper, zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen.

De Kleine Bloemist kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van de zaken uit de overeenkomst door toedoen van de vervoerder.

 

Lid 10 De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Lid 11 Klachtrecht en Retourzendingen 

Indien de geleverde zaken niet conform de overeenkomst zijn, dient de koper onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, telefonisch en gemotiveerd De Kleine Bloemist in te lichten en vervolgens schriftelijk de gegronde klacht te bevestigen binnen de gestelde termijn. Indien u goederen bij ons heeft afgehaald geld hier voor een termijn van 7 dagen en geven wij enkel een waardebon uit.

Bij gebreke van de informatieplicht aan de zijde van de koper, vervalt elke aanspraak jegens De Kleine Bloemist ter zake van gebreken in de geleverde zaken en/of onjuistheden in de nota.

Na de melding van de hierboven beschreven klacht, zal de koper de instructies opvolgen van De Kleine Bloemist.

Indien de koper niet conform de overeenkomst krijgt geleverd, is de koper gerechtigd de betreffende zaken retour te zenden aan De Kleine Bloemist. De kosten voor een dergelijke retourzending komen voor rekening van de koper. De koper is verplicht de te retourneren zaken deugdelijk te verpakken. Bij de retourzending dient de koper de aard van de klachten schriftelijk mede te delen.

De Kleine Bloemist zal, na ontvangst van de geretourneerde zaken, zo spoedig mogelijk alsnog, op de correcte wijze, de overeenkomst nakomen, onder voorbehoud van de mogelijkheid tot nakoming binnen de risicosfeer van De Kleine Bloemist. Indien nakoming niet meer mogelijk is zal De Kleine Bloemist de verrichte betaling van de koper terugstorten, onder voorbehoud van eventuele beschadiging aan de geretourneerde zaken.

 

Lid 12 Risico's

Tenietgaan, verlies, diefstal of waardevermindering van hetgeen overeengekomen is voor risico van De Kleine Bloemist tot het moment van aflevering, en voor risico van de koper na het moment van aflevering.

De koper dient De Kleine Bloemist onverwijld mede te delen indien beslag wordt gelegd op de zaken of indien op enige andere wijze eigendomsrechten van De Kleine Bloemist dreigen te worden geschaad. Zolang het eigendom van de zaken bij De Kleine Bloemist berust, is De Kleine Bloemist gerechtigd de zaken bij de koper te revindiceren. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van de koper indien zulks binnen de risicosfeer van de koper ligt. De koper dient hiervoor De Kleine Bloemist toegang te verlenen tot de locatie van de betreffende zaken.

 

Lid 13 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst, offerte en aanbieding is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die samenhangen met een overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

De Kleine Bloemist is zich bewust van het feit dat de zaken die worden aangeboden in de normale bedrijfsuitoefening dienen te worden aangewend voor doeleinden binnen het rechtelijk toegestane systeem met betrekking tot gannabis en gannabis zaden. De Kleine Bloemist wil hierbij ook aangeven dat het oogmerk van de bestemming voor de overeengekomen zaken, louter ligt in de sfeer van de aansprakelijkheid van de koper.

Aangezien het Nederlands rechtssysteem uitgaat van een gedoogbeleid ten aanzien van gannabis en gannabis zaden, gaat De Kleine Bloemist uit van het Nederlands rechtsysteem. Van De Kleine Bloemist kan in redelijkheid niet worden gevergd dat zij rekening houdt met de verschillen tussen nationale regelgevingen aangaande gannabis en gannabis zaden.

De Kleine Bloemist heeft alleen inzicht in de persoonlijke gegevens, die worden verzonden via de reguliere e-mail. Uitsluitend medewerkers van De Kleine Bloemist hebben toegang tot deze gegevens.

De koper kan de bij De Kleine Bloemist de door haar verstrekte gegevens opvragen en/of wijzigen. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. Afbeeldingen op de site kunnen afwijken van de werkelijkheid.